O Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014


Misja i cele

Misją Fundacji SILENTIO jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy osobom

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, zgodnie z zadaniami sfery działalności

pożytku publicznego i określonymi statutem celami Fundacji.


Fundacja Silentio jest organizacją "non-profit".

 

Celami Fundacji są:

 
 
1. Zwiększanie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.
 
2. Podnoszenie poziomu dostępności właściwej opieki w placówkach opiekuńczo-mieszkalnych dla osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów, co jest niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania.
 
3. Poprawa dostępności wszechstronnej opieki pozaszkolnej w placówkach integracyjno-opiekuńczych oraz w środowisku rodzinnym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 
4. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom i asystentom pracującym z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 
5. Poprawianie funkcjonowania i uczestniczenia w życiu społecznym oraz edukacji szkolnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 
6. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
    życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 
7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
8. Działalność charytatywna.
 
9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
10. Ochrona i promocja zdrowia.
 
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 
13. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 
14. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
16. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
 
17. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 
18. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
19. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
20. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 
21. Turystyka i krajoznawstwo.
 
22. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 
23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 
24. Promocja i organizacja wolontariatu.
 
25. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 
26. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
27. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-
32.” Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.