Jak my pomagamy

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Zbiórki publiczne

Jak przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz Podopiecznego?

W dniu 30 kwietnia decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 159/2013 Fundacja SILENTIO uzyskała zgodę na prowadzenie ogólnopolskiej zbiórki publicznej. 

Czas trwania zbiórki publicznej: 30 kwietnia 2013 rok do 15 kwietnia 2014 r.

Numer konta bankowego dla zbiórki:

Bank PKO S.A.  98 1240 1125 1111 0010 2835 9624


  

Podstawowe informacje

 1. Fundacja SILENTIO posiada zgodę na przezprowadzanie zbiórki publicznej na rzecz Podopiecznych z terytorium całej Polski.

2. Zasięg prowadzonej zbiórki: obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej:

   - zbiórka na konto bankowe (Bank PKO S.A.  98 1240 1125 1111 0010 2835 9624)

   - zbiórka do puszek kwestarskich

   - zbiórka do skarbon stacjonarnych


4. Prowadzenie każdej zbiórki musi być zgłoszone do Fundacji.

5. Fundacja udziela pozwolenia, wydaje identyfikatory dla kwestujących i wypożycza puszki raz skarbony stacjonarne na prowadzenie zbiórek.

 

6. Wszelkie apele, treść ogłoszeń, ulotki i materiały promocyjne dotyczące zbiórki na rzecz Podopiecznego muszą przed ich dystrybucją/publikacją uzyskać zgodę Fundacji. Materiały do akceptacji należy przesyłać na adres: fundacja@silentio.org.pl

7. Zebrane ofiary pieniężne mogą być wydatkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Wydatkowanie pozyskanych środków możliwe jest jedynie  na cele określone w Decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 159/2013.


 

 

Jak uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki?

 Aby uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki na rzecz Podopiecznego należy:

 

1. Pobrać wniosek: Wniosek o wydanie pozwolenia

2. Dołaczyć wskazane we wniosku załączniki, tj. :

  • kserokopie dowodów osobistych osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zbiórki
  • kserokopie dowodów osób kwestujących
  • pisemną zgodę (podpisaną i podstęplowaną przez właściciela lokalu/obiektu lub organizatora imprezy lub osobę upoważnioną) Zgoda z miejsca prowadzenia zbiórki

Kompletny wniosek należy przesłać na adres:

Fundacja SILENTIO

ul. Jagielska 57 B

02-886 Warszawa

 

W terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z załącznikami Fundacja wyda wnioskodawcy:

1. zezwolenie na przezprowadzenie zbiórki publicznej

2. identyfikatory dla Wolontariuszy (jeśli we wniosku wskazano formę zbiórki w postaci kwesty do puszek) - Wzór Identyfikatora

W tym momencie można przystapić do przeprowadzenia zbiórki publicznej.


 

Na jakie cele można wydatkowac środki ze zbiórki publicznej?

 Pieniądze zebrane w ramach zbiórki można wydatkować na:

  • zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, wybranych produktów spożywczych związanych ze stosowanymi dietami, sprzętku komputerowego praz specjalistycznego oprogramowania, służącego do nauki i usprawniania komunikacji z otoczeniem,
  • pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, edukacji, terapii specjalistycznej opieki, dojazdów podopiecznych i ich opiekunów na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne i lecznicze, wydatków związanych z pobytem w miejscach leczenia i rehabilitacji w czasie ich trwania,
  • wypoczynkiem dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzeństwa i opiekunów
  • wydatków związanych z prowadzeniem przez Fundację Ośrodka dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, tj. kosztów czynszu i eksploatacji wynajętego lokalu, kosztów mediów, kosztów wynagrodzenia specjalistów i obsługi administracyjnej ośrodka oraz kosztów zakupu niezbędnego doposażenia i materiałów potrzebnych do prowadzenia zajeć z dziećmi,
  • udzielenie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Obowiązki po zakończeniu zbiórki publicznej?

 Po zakończeniu zbiórki publicznej należy podać do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie i/lub w internecie ogłoszenia informującego o wynikach przeprowadzonej zbiórki.

Ogłoszenie w swojej treści powinno zawierać:

1. Nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz siedzibę:

Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom "SILENTIO", ul. Jagielska 57 B, 02-886 Warszawa

 

2. Informację: Decyzja MAC 159.2013 z dnia 30.04.2013 r.

3. Numer pozwplenia nadanego przez Fundację SILENTIO (np. ........./159/2013)

4. Datę prowadzenia zbiórki (od dnia - do dnia).

5. Cel zbiórki (np. na pomoc i ochrona zdrowia Podopiecznego: .......)

6. Miejsce przeprowadzenia zbiórki.

7. Sumę zebranych środków pieniężnych z wyszczególnieniem formy.

a) zbiórka do skarbon stacjonarnych .... zł. (słownie ....... złotych)

b) zbiórka do puszek kwestarskich .... zł. (słownie ....... złotych)

c) zbiórka na rachunek bankowy ..... zł. (słownie ........ złotych)

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenia i rozliczenie zbiórki publicznej w terminie do 14 dni od jej zakończenia są sobowiązane dostarczyć do Fundacji:

 

  • Sprawozdanie z wyniku prowadzonej zbiórki Wzór sprawozdania
  • dowód wpłaty zebranych środków na konto Fundacji. W tytule przelewu wskazuje się numer porozumienia, Nazwisko i Imię Podopiecznego oraz numer udzielonego pozwolenia ......./159/2013)

Wszelkie zebrane do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich srodki pienieżne wpłacić należy wyłacznie na rachunek:

Bank PKO S.A.  98 1240 1125 1111 0010 2835 9624

Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom "SILENTIO"

ul. Jagielska 57 B

02-886 Warszawa

tytuł przelewu: numer porozumienia, Nazwisko i Imię Podopiecznego oraz numer udzielonego pozwolenia ......./159/2013)

 

 


 Publikacja apeli w internecie jest zbiórką publiczną.

 Wszelkie apele publikowane w prasie i internecie muszą posiadać akceptację Fundacji przed ich opublikowaniem. Treść do akceptacji należy zgłaszać na adres: fundacja@silentio.org.pl  .

 

INNE FORMY ZBIÓREK PUBLICZNYCH SĄ NIEDOZWOLONE.

 

 

script type="text/javascript" src="http://www.siepomaga.pl/f/silentio/c/685/widget/300x100/green.js">